Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 1
Subota, 1. jul 2017.


SLAVNA, RADOSNA NADA
„Gle, ide Gospod s hiljadama svetih anđela svojih.“ – Juda 14 (poslednji deo)
„Božjem narodu, kao došljaku i putniku koji tako dugo mora putovati 'dolinom sena smrtnoga' data je dragocena i radosna nada u obećanju da će Onaj koji predstavlja 'vaskrsenje i život' ponovo doći da 'prognane vrati u domovinu.'“ – Velika borba, 262.


Predlažemo da pročitate: Velika borba, 262-266.
Nedelja, 25. jun
1. POKRENUTI BOŽJIM OBEĆANJIMA
a. Na samom početku ljudske istorije, šta je u viziji pokazano sedmom patrijarhu od Adama – i kako ga je to snažno motivisalo? Juda 14.15.
„Duhom proroštva (Enoh) je bio prenesen u naraštaje budućnosti koji su imali da žive posle potopa i pokazani su mu veliki događaji u vezi sa Hristovim ponovnim dolaskom i krajem sveta...
„U proročkoj viziji bila mu je prikazana Hristova smrt, i pokazano mu je kako On u svoj svojoj slavi, praćen svim svetim anđelima, ponovo dolazi da svoje verne oslobodi iz groba. Video je isto tako da će u vreme ponovnog Hristovog dolaska u svetu vladati velika iskvarenost, da će to biti naraštaj razmetljiv, neumeren i svojevoljan, ljudi koji će se odricati pravog Boga i Gospoda Isusa Hrista, gazeći Njegov zakon svojim nogama i prezirući žrtvu ispaštanja i pomirenja. Video je da će pravednici biti krunisani slavom i čašću, dok će bezbožnike odbačene ispred lica Božjeg progutati oganj.
„Objavljujući narodu ono što mu je Bog otkrio, Enoh je postao propovednik pravde.“ – Patrijarsi i proroci, 64, 65.
Ponedeljak, 26. jun
2. RADOSNO POUZDANJE
a. Opiši način na koji su Božji ljudi u starozavetnim vremenima izražavali svoju nadu u drugi Hristov dolazak. Psalam 50:1-4; 96:11-13.
„Hristov dolazak, kao uvod u neprolazno carstvo Njegove pravde, inspirisao je svete pisce da o tome govore najuzvišenijim i najuzbudljivijim rečima. Biblijski pesnici i proroci pisali su o tome rečima koje su gorele nebeskim žarom.“ – Velika borba, 262.
b. Kojim uzvišenim jezikom je prorok Avakum opisao Isusov povratak? Avakum 3:3-6.
c. Koje utešno, ohrabrujuće obećanje je ponovljeno novozavetnim vernicima, i na koji način ono treba snažno da utiče na nas? Dela 1:10,11.
„Obećanje 'Opet ću doći', koje je Spasitelj pri rastanku sa učenicima na Maslinskoj gori lično izgovorio, osvetljavalo je budućnost Njegovih sledbenika i njihova srca ispunjavalo radošću i nadom koju nikakva tuga nije mogla ugasiti, niti iskušenja potamniti.“ – Velika borba, 264.
„Obećanje da će ponovno videti Isusa kojeg su voleli doista je bilo dragoceno ovim ožalošćenim učenicima. Dra¬goceno je ovo obećanje svakom vernom Hristovom sled-beniku. Niko ko istinski ljubi Hrista neće biti žalostan što On ponovno dolazi. Kako se dolazak Sina čovečjeg bude približavao, oni koji istinski vole Hrista radovaće se u blaženoj nadi i težiće da sve učine spremnim da sretnu Onoga koga ljubi njihova duša, koji je umro da ih iskupi.
„Isus dolazi! Ali ne s namerom da sluša nevolje čovečanstva niti grešnika kako Mu ispo-veda svoje grehe radi oproštaja, jer će tada slučajevi svih ljudi već biti odlučeni za život ili smrt. Oni koji su živeli u grehu zauvek će ostati u grehu. Onima koji su priznali svoje grehe Isusu u svetinji, učinili Ga svojim prijateljem i raduju se Njegovom dolasku, oproštaj će biti napisan pre¬ko svih njihovih greha i oni će, očistivši svoje duše 'u poslušanju istine', zauvek ostati čisti i sveti.“ – The Youth's Instructor, April 1, 1854.
Utorak, 27. jun
3. VREDNO NAŠE TEMELJNE PRIPREME
a. Kako možemo izvući ohrabrenje iz nade koju je izrazio apostol Pavle? Titu 2:11-13.
„Mi smo putnici i došljaci koji čekamo, nadamo se i molimo za tu blaženu nadu, slavni dolazak našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Ako ovo verujemo i unesemo u svoj život, na kako snažno delovanje će nas nadahnuti ta vera i nada, na kako iskrenu međusobnu ljubav, na kako svet život na slavu Bogu! Kad pomislimo na nagradu, kako će se jasno ocrtati granična linija između nas i sveta!“ – Evangelizam, 171.
„Bog želi da Njegov narod upire pogled u nebo, očekujući veličanstvenu pojavu našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Dok je pažnja sveta upravljena na razne poduhvate, naša pažnja treba da bude usredsređena na nebo. Naša vera treba da prodire sve dublje u veličanstvene tajne nebeske riznice kako bi dragoceni, božanski zraci iz nebeske svetinje osvetljavali naša srca kao što su obasjavali lice Isusovo...
„Želja je Gospodnja da stražimo kako bismo Mu mogli odmah otvoriti kad zakuca na naša vrata.“ – II Svedočanstvo, 211, 212.
b. Kako će se Isus pojaviti pred onima koji željno čekaju Njegov povratak? Jevrejima 9:28 (poslednji deo). 
„Tako će se i Hristos, po svršetku svoje posredničke službe, pojaviti 'bez greha na spasenje' (Jevrejima 9:28), da svom narodu koji Ga čeka podari blagoslov večnog života.“ – Velika borba, 427.
„Isus dolazi kao što se uzneo na nebo, samo s još većim sjajem. On dolazi sa slavom svoga Oca i svih svetih anđela, koji Ga prate na Njegovom putu. Umesto strašne trnove krune koja probija Njegovo sveto čelo, krasiće Ga kruna zaslepljujuće slave. On se tada neće pojaviti kao čovek bola, upoznat sa patnjom; Njegovo lice će sijati jače nego podnevno sunce. On neće nositi jednostavni, bešavni plašt, već haljinu belju od snega zaslepljujućeg sjaja.“ – The Youth's Instructor, April 1, 1854.
Sreda, 28. jun
4. ČEŽNJA ZA NJEGOVIM POVRATKOM
a. Koja vest iz Luterovih propovedi je odzvanjala Pavlovim učenjem o času suda? Jevrejima 9:27.
„Luter je rekao: 'Ja sam zaista ubeđen da se dan suda ne može odlagati ni punih tri stotine godina. Bog neće i ne može dalje trpeti ovaj bezbožni svet.' 'Približava se veliki dan kada će carstvo gnusobe biti uništeno.'“ – Velika borba, 265.
b. Koje čvrsto uverenje su imali i drugi reformatori, i slično tome, šta treba da bude i naš glavni cilj danas? Otkrivenje 16:15.
„'Ovaj ostareli svet nije daleko od svoga svršetka', rekao je Melanhton. Kalvin poziva hrišćane 'da ne oklevaju i da žarko žele dan Hristovog dolaska, kao najsrećniji od svih dana', i kaže 'da je cela porodica vernika pred svojim očima uvek imala upravo taj dan.' 'Moramo biti željni Hrista', kaže on, 'težiti za Njim, očekivati Ga, sve dok ne osvane ovaj veliki dan, kada će naš Gospod potpuno otkriti slavu svoga carstva.'
„'Nije li se naš Gospod Isus vazneo na nebo u ljudskom obliku?', isticao je Noks, škotski reformator, 'i zar neće opet doći? Mi znamo da će On opet doći i to sa pratnjom bezbroj anđela.' Ridli i Latimer, koji su položili svoje živote za istinu, takođe su u veri čekali dolazak Gospodnji. Ridli je pisao: 'Svet se bez sumnje – ja u to verujem i zato to i tvrdim – približava svome svršetku. Uskliknimo u svom srcu zajedno sa slugom Božjim, Jovanom: Da, dođi, Gospode Isuse!'“ – Velika borba, 265, 266.
„Hristov ponovni dolazak na naš svet neće biti dugo odlagan. To treba da bude osnovni ton svake vesti.
„Narodu treba često ukazivati na blagoslovenu nadu drugog Hristovog dolaska sa svom njenom svečanom stvarnošću. Žudnja i stalno očekivanje na skoru pojavu našeg Gospoda navešće nas da sve zemaljske stvari smatramo bezvrednim i ništavnim...
„Danas sluge Gospodnje ne mogu reći ono što je rekao prorok Danilo: 'Ali određeno vreme beše dugo' (Danilo 10:1). Sad je ostalo samo kratko vreme za rad u kome svedoci za Boga treba da izvrše svoju dužnost u pripremanju puta za dolazak Gospodnji.“ – VI Svedočanstvo, 250.
Četvrtak, 29. jun
5. AKTIVNO ČEKANJE OBEĆANOG DANA
a. Objasni odgovornost svih koji su ozbiljni po pitanju susreta sa Gospodarom u miru, prilikom Njegovog dolaska. Amos 4:12 (poslednji deo); Sofonija 2:3.
„Hristos kaže: 'Znam tvoja dela' (Otkrivenje 2:2). On zna da li živite životom savršenstva, da li volite da pričate i razmišljate o Njemu i da li je vaša radost da Ga slavite. Da li očekujemo da konačno stignemo na nebo i pridružimo se nebeskom horu? Onakvi kakvi smo otišli u grob, takvi ćemo i ustati, bar što se karaktera tiče... Sada je vreme za čišćenje i glačanje. Vreme je da operemo svoje haljine i ubelimo ih u krvi Jagnjeta. 
„Kada je zakonik došao Hristu i zapitao: 'Šta treba da učinim da zadobijem večni život?', odgovor je bio: 'Drži zapovesti.' Ovde zakonik postavlja nedv0smisleno pitanje, i dobija isto tako nedvosmislen odgovor.“ – Manuscript Releases 9, 262.
b. Koje će biti duboko osećanje svih onih koji se celim srcem budu držali Hristovog obećanja da će On uskoro doći? Otkrivenje 22:20.
„Ja želim da poštujem Onoga koji sedi na prestolu. Želim da moj glas odjekuje nebeskim dvorovima. Hoćeš li ti biti tamo? Onda moraš vaspitavati svoj glas da Ga proslavlja ovde na zemlji, i tada ćeš moći da se priključiš nebeskom horu i da pevaš pesmu Mojsija i Jagnjeta. Neka nam Bog pomogne i ispuni nas obiljem i silom, i tada ćemo moći da okusimo radost sveta koji će doći.“ – The Ellen G. White 1888 Materials, 128.
Petak, 30. jun
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Šta treba da preispitam po pitanju dubine moje težnje za Isusovim dolaskom?
2. Zašto obećanja o Isusovom dolasku treba da nas osnaže?
3. Zašto je važno gajiti istinsku želju da ovu istinu podelimo sa drugima?
4. Kako su reformatori XVI veka ispoljili veru u Hristov ponovni dolazak?
5. Budući da smo mi spaseni verom, šta pokazuje istinsku posvećenost u našoj veri?