Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 8
Subota, 19. avgust 2017.


LIČNI ODNOS SA ISUSOM
„Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.“ – II Korinćanima 5:17.
„Ali kad se okrenemo Suncu pravde, kad dođemo u dodir sa Hristom, cela duša biva ozarena sjajem božanske prisutnosti.“ – Misli sa Gore blaženstva, 30.


Predlažemo da pročitate: Zdravlje i sreća, 60-64; Odabrane poruke 1, 37-45.
Nedelja, 13. avgust
1. SVETLOST SIJA U TAMI
a. Kako Sveto Pismo opisuje naše beznadežno stanje? Jov 14:4; Rimljanima 3:23; 8:7.
„Iz ponora greha u koji smo pali ne možemo se izbaviti svojom snagom. Težnje našeg srca su zle, i sami ih ne možemo promeniti.“ – Put Hristu, 15.
„Mnogi su nesrećni zato što su nesveti. Bog može blagosloviti samo čistotu srca i bezazlenost duha. Ako se ljudi odaju grehu, iz toga ne može proizaći ništa drugo do nesreća.“ – VI Svedočanstvo, 35.
b. Šta nam je Bog, u svojoj velikoj ljubavi i milosti, otkrio za ove poslednje dane, i kako to treba praktično da utiče na naš život? Rimljanima 3:24-26; 8:1-4.
„Naš Gospod i Spasitelj napustio je svoje carstvo, bogatstvo i slavu i potražio nas, kako bi nas mogao spasti i učiniti sličnim sebi. On se ponizio i primio našu prirodu da bismo mogli učiti od Njega i, ugledajući se na Njegov život dobročinstva i samoodricanja, slediti Ga korak po korak do neba.“ – II Svedočanstvo, 183, 184.
Ponedeljak, 14. avgust
2. BOŽJA LJUBAV PREMA NAMA
a. Objasni celovitost Plana spasenja. I Korinćanima 1:30; II Korinćanima 5:19-21.
„Radi spasenja izgubljenog sveta, Hristos je dao sebe kao žrtvu ispaštanja. Izložio se onome što smo mi zaslužili, da bismo mi dobili ono što je On zaslužio. Na Njemu je bio kar zbog naših greha u kojima nije imao nikakvog udela, da bismo se mi opravdali Njegovom pravdom, u kojoj nismo imali nikakvog udela. Umro je smrću koja je nama bila namenjena da bismo mi primili život koji je bio Njegov. 'Ranom Njegovom mi se iscelismo' (Isaija 53:5).
„Hristos je bio kušan u svemu kao i mi i to od strane onoga koji je nekada verno stajao pored Njega u nebeskim dvorovima. Pogledajte Sina Božjeg u pustinji iskušenja, u vreme najveće slabosti, pod naletom najtežih kušanja. Posmatrajte Ga u godinama Njegove propovedničke službe, napadanog silama zla sa svih strana. Pogledajte Ga u samrtnim mukama na krstu. Sve to je On pretrpeo nas radi.“ – VIII Svedočanstvo, 225, 226.
b. Ko može iskusiti blagoslove Hristove ljubavi? Matej 11:28; Jovan 6:37.
„Dolazak Hristu ne zahteva ozbiljan umni napor i patnju; to je jednostavno prihvatanje uslova spasenja koje je Bog jasno izneo u svojoj Reči. Blagoslov je besplatno dostupan svima...
„Tada se možemo, pozivajući se na ime koje je uzvišenije od svakog drugog imena, jedino ime dano ljudima kojim se čovek može spasiti, uhvatiti za Božje obećanje i reći: 'Gospode, oprosti moj greh; stavljam svoje ruke u Tvoju ruku za pomoć, i moram je dobiti jer ću inače propasti. Sada verujem.'“ – Odabrane poruke 1, 318, 319.
„Duboki osećaj potrebe i naša velika želja za onim što traži¬mo treba da obeležavaju naše molitve, u suprotnom one neće biti usli¬šene. Ali mi se ne smemo umoriti i prestati sa svojim molbama zbog toga što nismo odmah primili odgovor. 'Carstvo nebesko na silu se uzima, i siledžije dobijaju ga' (Matej 11:12). Pod silom se ovde podrazumeva sveta ozbiljnost koju je pokazao Jakov. Ne moramo pokušavati da izazovemo neku silovitu navalu osećaja, već smireno i uporno iznosimo svoje molbe pred Presto milosti.“ – That I May Know Him, 272.
Utorak, 15. avgust
3. NOVI ŽIVOT U HRISTU
a. Koje novo ponašanje i držanje postaje očigledno kad se pouzdamo u Isusa? II Korinćanima 5:17; Galatima 5:6; Filibljanima 2:12,13.
„Vera koja nas dovodi u živi dodir s Hristom s naše strane mora uključivati najveću naklonost, potpuno pouzdanje i sveobuhvatno predanje. Ta vera radi kroz ljubav i čisti dušu. Ona u životu Hristovog sledbenika dovodi do istinske poslušnosti Božjim zapovestima; rezultat žive veze s Hristom biće ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima.“ – Odabrane poruke 1, 320.
„Ništa osim božanske sile nije u stanju da obnovi ljudsko srce i ispuni dušu Hristovom ljubavlju, koja će se uvek ispoljavati kao ljubav prema onima za koje je Hristos umro... Kada se čovek obrati k Bogu, dobija novi moralni ukus, nove motive koji ga pokreću, te počinje voleti one stvari koje Bog voli...
„Ali oni koji očekuju da će videti čudesni preobražaj u svom karakteru bez odlučnog napora sa svoje strane da nadvladaju greh, biće razočarani. Dok gledamo na Isusa nemamo razloga za strah, nemamo razloga da sumnjamo da je On u stanju spasiti svakoga ko dođe k Njemu; ali uvek se možemo bojati da naša stara priroda ponovo ne zadobije prevlast, da se neprijatelj ne doseti neke zamke pomoću koje bi nas ponovo učinio svojim zarobljenicima.“ – Odabrane poruke 1, 321.
b. Koja duboka težnja stalno treba da ispunjava srce svakog vernika, i kako to neprestano treba da utiče na nas? Jovan 15:4,5,10; Rimljanima 6:6,10,11.
„To jedinstvo sa Hristom, kad je jednom ostvareno, mora se održavati... To nije nikakav slučajni dodir, nikakva prolazna veza...
„Biti u Hristu znači neprekidno primati Njegov Duh, znači život bezuslovne odanosti Njegovoj službi.“ – Želja vekova, 655.
„Pravilnim uvežbavanjem volje u vašem se životu može dogoditi potpuna promena. Predajući svoju volju Hristu, vi se povezujete sa silom koja je moćnija od svakog 'poglavarstva i vlasti'. Snagu da možete ostati postojani stalno ćete primati sa neba. Na taj ćete način, predajući se neprestano Bogu, moći da živite novim životom, životom vere.“ – Put Hristu, 43.
Sreda, 16. avgust 
4. RASTENJE U BLAGODATI
a. Kada se srce preda Hristu u molitvi za Njegovo prosvetljenje, kakva se promena događa u karakteru? Galatima 5:22,23; Psalam 119:18.
„Gledajući preobražavamo se; i dok razmišljamo o savršenstvu božanskog Uzora, poželećemo da se potpuno promenimo i budemo obnovljeni na sliku Njegove čistote. Preobražaj u karakteru nastupa kroz veru u Božjeg Sina, i dete srdžbe postaje Božje dete. On prelazi iz smrti u život; postaje duhovno biće i razaznaje duhovne stvari. Božja mudrost prosvetljuje njegov um, i on se divi čudesnim stvarima sadržanim u Njegovom zakonu. Kada čovek biva obraćen istinom, odvija se delo preobražaja karaktera. On prima veću sposobnost razumevanja. Postajući čovek poslušnosti prema Bogu, on preuzima Hristov način razmišljanja te Božja volja postaje njegova volja.“ – Odabrane poruke 1, 322, 323.
b. Zašto su iskreno proučavanje i razmišljanje o Bibliji i Duhu Proroštva važni koraci u ovom procesu? Psalam 119:24-27.
„U opasnosti se nalaze ne samo oni koji otvoreno odbacuju Svedočanstva ili sumnjaju u njih. Zapostavljati svetlost znači odbaciti je.“ – V Svedočanstvo, 639.
„Psalmista kaže: 'Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj' (Psalam 119:105). Ali to nije slučaj kad je ne otvaramo i ne čitamo.“ – The Review and Herald, January 4, 1881.
„Upirući oči vere neprekidno u Isusa, mi postajemo snažniji. Bog će dati najdragocenija otkrivenja onom ko je gladan i žedan toga. Takav će uvideti da je Hristos njegov lični Spasitelj. Kad se hrane Njegovom rečju ljudi uviđaju da je ona duh i život. Reč uništava ono što je urođeno, zemaljsku prirodu, i daje novi život u Hristu Isusu. Sveti Duh dolazi duši kao Utešitelj. Pomoću Njegove milosti koja preobražava u učeniku se ogleda Božji lik, i on postaje novo biće. Ljubav dolazi na mesto mržnje, a srce prima božansku sličnost. To znači živeti 'o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih'. To znači jesti Hleb koji dolazi sa neba.“ – Želja vekova, 375.
Četvrtak, 17. avgust
5. ODSJAJIVATI SVETLOST
a. Šta je najhitnija potreba ovog mračnog sveta? Matej 5:14-16.
„Preimućstvo je svake pojedine duše da postane živi kanal kojim će Bog moći da prenosi svetu blaga svoje milosti, neizmerna i nedokučiva bogatstva Hristova. Hristos ni za čim ne teži toliko kao za ljudskim oruđima koja će biti u stanju da pred svetom predstavljaju Njegov karakter i Njegov Duh. I zaista je ispoljavanje Hristove ljubavi u ljudskom životu ono što svetu danas najviše nedostaje. Celo nebo čeka na ljude preko kojih bi sveto ulje Božje milosti i dobrote, kao kroz one zlatne levke, moglo da poteče na radost i blagoslov ljudskih srca.“ – Hristove očigledne pouke, 382.
b. Šta treba da bude naš glavni životni cilj, i kakve rezultate ćemo na taj način postići? Galatima 2:20; Isaija 60:1-3.
„Prebivati u Hristu znači odabrati samo Hristove sklonosti, tako da Njegovi interesi postanu tvoji. Boravi u Njemu kako bi mogao biti i raditi samo ono što On želi. To su uslovi koje moraš ispuniti ako želiš da budeš Njegov učenik, a ako im ne udovoljiš, nikada nećeš naći počinak.“ – Odabrane poruke 1, 106.
„Božja Reč, posredstvom Svetog Duha, deluje kao svetlost i postaje preobražavajuća sila u životu i karakteru onoga koji je primi. Usađujući u srca ljudi načela Božje Reči, Sveti Duh razvija u njima i božanske osobine. Svetlost slave Božje – Njegov karakter – treba da se ogleda u Njegovim sledbenicima.“ – Hristove očigledne pouke, 378.
Petak, 18. avgust
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Objasni nepovoljnu situaciju u kojoj se nalazi ljudski rod, i šta se povodom toga može učiniti.
2. Zašto nestalna, povremena veza sa Hristom nije dovoljna?
3. Šta biste rekli osobi koja je razočarana u Jevanđelje?
4. Kakvu ulogu Biblija i Duh Proroštva imaju u našem posvećenju?
5. Objasni kako tvoj uticaj može postati izvor osveženja za tvoje bližnje.