Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 10
Subota, 2. septembar 2017.


RAD ZA GOSPODARA
„Idite po svemu svetu i propovedite Jevanđelje svakome stvorenju.“ – Marko 16:15.
„Oni koji čekaju Gospoda čiste svoju dušu pokoravajući se istini. Stražeći budno oni istovremeno vredno rade. Pošto znaju da je Gospod na vratima, oni usrdno sarađuju sa božanskim predstavnicima zalažući se za spasenje duša.“ – Želja vekova, 612.


Predlažemo da pročitate: II Svedočanstvo, 205-216; VI Svedočanstvo, 249-253.
Nedelja, 27. avgust
1. SARADNICI SA GOSPODAROM NAD GOSPODARIMA
a. Po kom osnovu je svaki hrišćanin – bilo da je muškarac, žena, u braku, samac, bogat, siromašan, bilo koje starosti ili nacionalnosti – zvanično ovlašćen i zadužen da svedoči za svog Spasa i Gospoda Isusa Hrista? Jovan 15:16; Galatima 3:27,28. 
„'Idite po svemu svetu i propovedite jevanđelje svakom stvorenju' (Marko 16:15), to je Hristos zapovedio svojim sledbenicima. Nisu svi pozvani da budu propovednici ili misionari u uobičajenom smislu te reči; ali svi mogu biti Hristovi saradnici u objavljivanju 'radosne vesti' svojim bližnjima. Zapovest je upućena svima, velikima i malima, učenima i nenaučenima, starima i mladima.“ – Vaspitanje, 235.
„Dok razmišljam o gradovima u kojima smo tako malo učinili, sa hiljadama ljudi koje treba upozoriti na skori dolazak Spasitelja, silno želim da vidim ljude i žene kako u sili Svetoga Duha i ispunjeni Hristovom ljubavlju polaze na rad za duše koje ginu.“ – Evangelizam, 60.
b. Koja grupa je takođe uključena i ima naročitu ulogu u završnom delu jevanđelja? I Jovanova 2:14 (poslednji deo).
Ponedeljak, 27. avgust
2. POSVEĆENOST VESTI ZA DANAŠNJE VREME
a. Koji poseban značaj „večno Jevanđelje“ ima u našim danima? Propovednik 12:13,14; Otkrivenje 14:6,7.
„Objavljivanje suda je ujedno i najavljivanje skorog Hristovog povratka. Ova objava naziva se večnim Jevanđeljem. Tako i propovedanje Hristovog povratka i objavljivanje Njegove blizine čine bitan deo jevanđeoske poruke.“ – Hristove očigledne pouke, 197.
b. Navedi jedan faktor blisko povezan sa adventnom vešću – a koji nam zapravo pomaže da tu vest bolje razumemo. Rimljanima 12:1; I Solunjanima 5:23.
„Zdravstvena reforma je jedna grana velikog dela koje priprema ljude za dolazak Gospodnji. Ona je tako blisko povezana sa trećom anđeoskom vešću kao što je ruka povezana sa telom.“ – Counsels on Health, 20, 21.
„Jevanđelje i medicinsko-misionarski rad treba da napreduju zajedno. Jevanđelje treba da se poveže sa načelima prave zdravstvene reforme... Mi treba da iznesemo narodu načela zdravstvene reforme, čineći sve što leži u našoj moći da osvedočimo ljude i žene u neophodnost ovih načela i potrebu njihovog sprovođenja u život.“ – Saveti o životu i ishrani, 371.
c. Šta nagoni vernike da šire divnu vest spasenja? II Korinćanima 5:14,15.
„Ljubav prema Hristu otkrićemo u želji da radimo kao što je i On radio na blagoslovenom uzdizanju čovečanstva. To će nas navesti da ispoljavamo ljubav, nežnost i saosećanje prema svim stvorenjima za koje se naš nebeski Otac brine...
„Čim neko upozna Hrista, u njegovom se srcu rađa želja da i drugima pokaže kako je dragocenog prijatelja našao u Isusu. Ta spasonosna i posvećujuća istina ne može da ostane skrivena u njegovom srcu.“ – Put Hristu, 70.
Utorak, 29. avgust
3. ISPRAŽNJENI DA BISMO BILI NAPUNJENI
a. Koja opomena je od posebnog značaja za nas koji živimo u poslednjim danima? I Solunjanima 5:1,2,6-8.
„Nemojmo biti zatečeni kako spavamo na straži. Neka niko ne kaže u svom srcu ili pokazuje svojim delima: 'Neće moj gospodar još zadugo doći.’ Neka poruka o Hristovom skorom dolasku odjekuje ozbiljnim rečima upozorenja. Osvedočimo svuda ljude i žene da se pokaju i sklone se pred gnjevom koji dolazi. Podstaknimo ih na hitnu pripremu jer malo znamo o onome što je pred nama. Neka propovednici i vernici laici krenu napred u zrela polja.“ – Maranatha, 106.
„Ljubav je osnova pobožnosti. Ma kakvo da je na rečima ispovedanje vere jednog čoveka, on ne može imati čistu i pravu ljubav prema Bogu ako ne ispoljava nesebičnu ljubav prema svome bratu. Međutim, ljubav se ne stiče samo pokušavanjem da ljubimo druge. Ljubav Hristova treba da živi u našem srcu – to je ono što nam najčešće nedostaje. Kad se naše 'ja' potpuno izgubi u Hristu, onda se ljubav izliva iz srca sasvim spontano, tako da mi toga nismo ni svesni. Kad nas iznutra, iz srca nešto stalno pokreće da pomažemo drugima i da im uvek budemo na blagoslov, – kad nam se nebeska svetlost koja pada na naše srce ogleda i na licu, onda smo dostigli savršenstvo hrišćanskog karaktera.“ – Hristove očigledne pouke, 348.
b. Šta treba da radiš ako iskreno prepoznaš da nisi toliko oduševljen ovom vešću koliko znaš da bi trebalo da budeš? I Jovanova 4:20,21; Otkrivenje 2:2-5; 3:18,19.
„Nama je potrebna vest upućena laodikijskoj crkvi. Napustili ste prvu ljubav, a vladaju duh krutosti, hladnoće i nedostatak saosećanja – izuzev za nekolicinu onih koji su vam dragi. Takvim stavom nećete osvedočiti svet o istini. Mi treba da tražimo i spasavamo izgubljene.“ – Manuscript Releases 9, 61.

„Vratite se svom prvom iskustvu, kada je vaša duša bila ispunjena ljubavlju prema Hristu. Gajite u svom srcu poslušnost verom koja radi kroz ljubav i čisti dušu. Poslušnost Božjem zakonu čini ljude čistim, svetim i neokaljanim...
„O, kada bi se u našem narodu moglo videti duboko i temeljno delo pokajanja i reformacije! O, kad bi oni pali na Stenu i razbili se!“ – The Review and Herald, February 24, 1903.
„Postoji nada za sve koji čuju istinu i pokaju se od svojih zlih dela.“ – Manuscript Releases 11, 216.
Sreda, 30. avgust
4. BOŽJA SLAVA SE ISPOLJAVA
a. Koji nam se poziv u ovom času upućuje, i kako treba da odgovorimo na njega? Isaija 56:1-8.
„(Gospod) danas poziva svoju crkvu na zemlji da se probudi iz svoje ravnodušnosti u koju se sotona trudi da je uvuče, i da ispuni svoju dužnost koju joj je nebo odredilo, da svetlošću istine obasja ovaj svet...
„Svet je danas u vapijućoj potrebi za otkrivenjem Isusa Hrista u ličnosti Njegovih svetih. Bog želi da Njegov narod danas stoji pred svetom kao sveti narod. Zašto? Zato što u svetu ima onih koji treba da budu spaseni svetlošću Jevanđelja istine. I dok crkva objavljuje vest istine koja treba da pozove ljude iz tame ka divnom i čudnom videlu Božjem, dotle život njenih članova treba da podupire istinitost objavljenje vesti.“ – The Review and Herald, March 31, 1910. 
b. Opiši Hristove metode rada na spasavanju duša. Luka 14:23; Jovan 4:27. 
„Gospod želi da se poruka o Njegovoj milosti odnese svakoj duši.
„A to je u većini slučajeva moguće postići samo ličnim naporima. To je bio i Hristov metod rada. Njegov rad se sastojao uglavnom iz Njegovih ličnih susreta i razgovora sa ljudima. On se verno zalagao i onda kad je pred sobom imao samo jednu dušu. I često se dešavalo da baš preko te jedne jedine duše poruka dopre do hiljada drugih duša.“ – Hristove očigledne pouke, 198.
c. Kakav duh nam je potreban u radu za Boga? Dela 10:38; II Korinćanima 12:15.
„Razmislite o Hristovom opisu pravoga misionara: 'Ko hoće za mnom da ide neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide' (Marko 8:34). Slediti Hrista, kao što je navedeno u ovim rečima, nije neko pretvaranje ili šala. Isus očekuje da Ga Njegovi učenici slede, idući Njegovim tragom, da podnose kao što je On podnosio, stradajući kao što je On stradao i da pobede kao što je On pobedio. On brižno očekuje da vidi da li će Njegovi sledbenici ispoljiti duh samopožrtvovanja.“ – VIII Svedočanstvo, 226.
Četvrtak, 31. avgust
5. OGROMNO PREIMUĆSTVO
a. Kako svako od nas može da učestvuje u spasavanju duša, i šta treba da bude naša najusrdnija želja i molitva? Rimljanima 10:13-17; Luka 11:13.
„U Hristovom delu potrebna je veća ozbiljnost. Svečana vest istine treba da se objavi sa revnošću, kako bi nevernici uvideli da Bog učestvuje u našim naporima, da je Svevišnji Bog živi izvor naše snage.“ – Evangelizam, 525.
„Videla sam da se srca mnogih usled čitanja raznih uzbudljivih knjiga odvraćaju od sadašnje istine i prestaju da ljube svetu Bibliju; drugi su ispunjeni nemirom i brigom o tome šta će jesti, piti i u šta će se obući. Neki opet smatraju da je Gospodnji dolazak još veoma daleko. Vreme je potrajalo nekoliko godina više no što su oni očekivali; stoga misle da će se ono još godinama produžavati i na taj način se njihove misli odvraćaju od sadašnje istine i obraćaju svetu. Videla sam da je sve ovo veoma opasno, jer kad je duh obuzet nečim drugim, sadašnja istina bledi i nestaje i na našim čelima nema mesta za pečat Boga živoga. Videla sam da vreme Isusovog boravka u svetinji nad svetinjama uskoro ističe, i da može potrajati još samo malo; zato bi sve slobodno vreme koje imamo na raspolaganju trebalo upotrebiti za istraživanje Biblije po kojoj će nam se suditi u poslednji dan.
„Draga moja braćo i sestre, neka vam zapovesti Božje i svedočanstvo Isusa Hrista stalno budu na umu i neka iz njega potisnu sve misli i brige ovoga sveta. Razmišljajte o tome i kad ležete i kad ustajete. Svojim životom i postupcima svedočite o dolasku Sina čovečjeg. Vreme zapečaćenja je vrlo kratko i brzo će se završiti. Sada, dok četiri anđela još drže vetrove, vreme je da svoj poziv i izbor utvrdimo.“ – Rani spisi, 61, 62.
Petak, 1. septembar
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Zašto niko nema izgovora da ne učestvuje u širenju sadašnje istine svojim bližnjima?
2. Šta treba da razumemo pod pojmom „večno Jevanđelje“?
3. Zasto je laodikijska poruka neophodna onda kada je prozelitizam (preobraćanje ljudi iz drugih verskih zajednica) nepopularno? 
4. Zbog čega svet sumnja u istinitost naše vesti?
5. Koje misli mogu da odbacim kako bi napravio mesta za istinu?