Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 9
Subota, 26. avgust 2017.


PRIPREMA
„Mir imajte i svetinju sa svima; bez ovoga niko neće videti Gospoda.“ – Jevrejima 12:14.
„Da li svojim razgovorima i svetim životom dokazujemo onima koji su oko nas da očekujemo veličanstvenu pojavu našeg Gospoda i Spasitelja Isus Hrista?“ – Rani spisi, 121.


Predlažemo da pročitate: V Svedočanstvo, 200-211, 696-699.
Nedelja, 20. avgust
1. IZBEĆI ČESTU ZAMKU
a. Koju opasnu laž takozvani religiozni svet danas sve češće naučava, i kako je Pismo pobija? Jakov 2:14,20-22,24.
„Sa propovedaonica se danas upućuju reči: 'Veruj, samo veruj. Imaj veru u Isusa; nemaš nikakvu obavezu prema drevnom zakonu, samo veruj u Hrista.' Koliko se ovo razlikuje od reči apostola koji objavljuje da je vera bez dela mrtva!“ – Faith and Works, 89.
„Želja za jednom lakom verom koja ne traži nikakav napor, ni samosavlađivanje, niti pak raskidanje sa ludostima ovoga sveta učinila je učenje o veri i samu veru – popularnom; ali šta o tome kaže Božja Reč?... (Jakov 2:14,21,22,24)
„Svedočanstvo božanske Reči suprotno je ovom varljivom učenju o veri bez dela. Tražiti naklonost neba, a ne ispunjavati uslove pod kojima je milost ponuđena – to nije vera, već drsko prekoračivanje dozvoljenog; jer istinska vera ima svoj temelj u obećanjima i propisima Svetog Pisma.
„Neka se niko ne zavarava verujući da može postati svet dok namerno prestupa bilo koju Božju zapovest. Prestup koji se čini svesno ućutkuje glas Svetoga Duha i odvaja dušu od Boga. 'Greh je bezakonje' – prestupanje zakona. A 'koji god greši (prestupa zakon), ne vide Ga niti Ga pozna' (I Jovanova 3:4,6).“ – Velika borba, 415, 416.
Ponedeljak, 21. avgust
2. ISTINSKO PRIHVATANJE PLANA SPASENJA
a. Koji su prvi koraci ka pravom spasenju? Dela 2:37,38; Rimljanima 5:1.
„Dok posmatramo Jagnje Božje – Sina Božjeg raspetog na krstu na Golgoti, tajna iskupljenja počinje da nam se razjašnjava, i dobrota Božja počinje da nas vodi na pokajanje. Umirući za grešnika, Hristos je pokazao svoju bezgraničnu i neshvatljivu ljubav, i kad grešnik posmatra tu ljubav, njegovo tvrdo srce omekša, duh se skruši i duša biva navedena na istinsko kajanje.“ – Put Hristu, 23, 24.
„Pravo pokajanje znači iskreno žaljenje zbog učinjenih greha i napuštanje istih. Ali greh ne možemo odbaciti sve dok ne uvidimo svu njegovu pogubnost. Prava promena u životu nastaće tek onda kad se u srcu raskine sa grehom.“ – Put Hristu, 20.
b. Koja važna istina je od presudne važnosti za Hristove sledbenike? Jevrejima 12:14; I Petrova 1:13-16.
„Svetost je saglasnost sa voljom Božjom.“ – V Svedočanstvo, 695, 696.
„Kada grešnik, obrativši se, nađe mir s Bogom kroz Hristovu krv iskupljenja, tada je hrišćanski život tek započeo. Tada on mora da se da 'na savršenstva', da uzraste 'u čoveka savršenog, u meru rasta visine Hristove' (Efescima 4:13).“ – Velika borba, 414.
„Hristovim zaslugama i Njegovom pravdom koja nam se pripisuje putem vere, treba stalno da usavršavamo svoj hrišćanski karakter. Naš zadatak svakog dana i svakog časa određen je u rečima apostola Pavla: 'Gledajući na Načelnika vere i Svršitelja Isusa' (Jevrejima 12:2)...
„Ispoljavanje Božje ljubavi, Njegove milosti i dobrote i delovanje Svetog Duha, koji prosvetljuje i preporađa srce, dovodi nas verom u tako prisnu povezanost sa Hristom da, imajući tako jasnu predstavu o Njegovom karakteru, možemo razotkriti i najlukavije zamaskirane sotonine obmane...
„Braćo i sestre, dok posmatramo sve ovo mi se menjamo. Razmišljajući o ljubavi nebeskog Oca i našeg Spasitelja, posmatrajući savršenstvo božanskog karaktera i tražeći verom da se Hristova pravda i nama pripiše, mi se preobražavamo u Njegovo obličje.“ – V Svedočanstvo, 696, 697.
Utorak, 22. avgust
3. DOSTIŽAN CILJ
a. Koji je Božji plan za nas u pripremi da Gospoda dočekamo u miru? Matej 5:48; Psalam 101:2. 
„Dok Hristos čisti svetinju, vernici na zemlji treba pažljivo da razmatraju svoj život i da svoj karakter upoređuju sa merilom pravednosti. Kada budu videli svoje nedostatke, treba da traže pomoć Božjeg Duha da ih osposobi da smognu dovoljno moralne snage da se odupru sotoninim iskušenjima i da dostignu savršenstvo merila. Oni treba da budu pobednici upravo nad onim iskušenjem koje izgleda suviše jako da bi ga čovek podneo; jer se božanska snaga mora sjediniti sa ljudskim naporima.“ – Reflecting Christ, 296.
„Protiv ukorenjenih greha mora se boriti i pobediti ih. Nepo¬željne karakterne osobine, nasleđene ili stečene, treba pos¬matrati odvojeno i uporediti ih s velikim pravilom pra-vednosti te ih u svetlu koje sjaji iz Božje reči odbaciti i pobediti Hristovom silom.“ – Christian Education, 113.
b. Zašto treba da težimo savršenstvu hodeći u svetlosti otkrivene Božje volje? I Korinćanima 9:24,25; Filibljanima 3:12-14.
„Hoditi u videlu znači doneti odluku da ćeš planirati, da ćeš se poslužiti snagom volje u ozbiljnom naporu da predstaviš Hrista ljupkošću svog karaktera. To znači odbaciti svaku namrštenost. Ti danas treba da budeš zadovoljan što možeš da kažeš: 'Ja sam dete Božje!' Gledaš li Isusa, postaješ li gledanjem sve sličniji Njemu? Hoditi u videlu znači napredovati i razvijati se u svojim duhovnim dostignućima.“ – Sinovi i kćeri Božje, 198.
„Ma kakvi bili naši propusti u prošlosti, mi se, pomoću Božjom, možemo uzdići iznad svega toga.“ – Zdravlje i sreća, 460.
c. Šta je obećano onima koji čeznu za istinskom moralnom pravednošću? Efescima 3:16; Matej 5:6.
Sreda, 23. avgust
4. ZNAČAJNO OSNAŽENI U HITNOJ POTREBI
a. Kako jedino možemo biti osposobljeni da opstanemo u završnoj borbi? Jeremija 15:16.
„Niko osim onih koji su se utvrdili temeljnim poznavanjem biblijskih istina neće moći da se održi u poslednjem velikom sukobu.“ – Velika borba, 526.
b. Kako će nam veća posvećenost u molitvenim težnjama da bolje upoznamo Božju volju biti od koristi? I Jovanova 5:14; Psalam 119:129-131.
„Svedočanstva se ne čitaju i ne cene. Bog ne prestaje da vam govori. Svetlost vam blistavim zracima dolazi i iz Svetog Pisma i iz Svedočanstava, ali se omalovažava i zanemaruje i jedno i drugo. Posledice se očevidno odražavaju u nedostatku čistote, pobožnosti i usrdne vere među nama.
„Neka svako sam sebi od srca postavi pitanje: 'Kako smo zapali u ovakvo stanje duhovne nemoći i neslaganja? Nismo li Božje negodovanje i neodobravanje izazvali svojim postupcima koji nimalo ne odgovaraju našoj veri?'“ – V Svedočanstvo, 201.
„Čuvajte se da ne zanemarite molitvu nasamo i proučavanje Božje reči. To je vaše oružje protiv onoga koji želi da vam spreči napredovanje ka nebu. Prvo zanemarivanje molitve i proučavanja Biblije olakšava drugo.“ – Poruka mladim hrišćanima, 60.
c. Zašto je neophodno ispoljiti svesrdnu, potpunu poslušnost Božjoj volji, jasno otkrivenoj u pisanoj formi Nadahnuća? Jakov 1:21-25.
„Sotona mnoge navodi da veruju da Bog olako prelazi preko njihovog neverstva u navodnim sitnicama svakodnevnog života. Međutim, svojim postupkom... Gospod pokazuje da On ni na koji način neće odobravati ni tolerisati zlo. Sve one koji se trude da svoje grehe opravdaju ili sakriju i dopuštaju da oni ostaju u nebeskim knjigama neokajani i neoprošteni, sotona će nadvladati.“ – Velika borba, 550.
„Bog silno radi za one koji su Mu verni i koji Njegovu Reč prihvataju bez raspravljanja ili sumnji.“ – IV Svedočanstvo, 155.
Četvrtak, 24. avgust
5. PODVRGNUTI SE ČIŠĆENJU
a. Objasni proces posvećenja. I Jovanova 3:1-3; Jevrejima 5:12-14; 6:1.
„Čovekova poslušnost se može usavršiti samo tamjanom, pravdom Hristovom, koja svojim božanskim mirisom ispunjava svaki čin poslušnosti. Hrišćanin je sa svoje strane dužan da ustrajno pobeđuje svaki svoj nedostatak...
„Bog jednako iz dana u dan radi na posvećenju i oplemenjivanju ljudi, ali i čovek mora sa svoje strane da sarađuje s Njim trudeći se ustrajno da u sebi razvije dobre navike... Spasitelj je uvek spreman da čuje i usliši molitvu skrušenog srca, tako da se Njegovim vernicima stalno umnožavaju milost i mir. On im rado daje blagodati tako neophodne u borbi protiv zala kojima su stalno izloženi.“ – Dela apostola, 399, 400.
b. Zašto je veoma važno da se u svojoj tvrdoglavosti ne odupiremo ovom procesu? Efescima 4:30.
„Prvo odupiranje uticaju Duha priprema put drugom odupiranju. Na taj način srce odrveni, a savest otupi.
„S druge strane, svako odupiranje iskušenju čini dalje odupiranje lakšim. Svako samoodricanje čini novo samoodricanje lakšim. Jedna pobeda priprema put drugoj. Svako odupiranje iskušenju, svako samoodricanje, svaka pobeda nad grehom je seme koje se seje za večni život.“ – Poruka mladim hrišćanima, 60, 61.
Petak, 25. avgust
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Koja lažna ideja mnoge takozvane hrišćane vodi u drske pretpostavke?
2. Kako mogu da prepoznam da li je moje pokajanje suviše plitko?
3. Kako mogu da budem siguran da je Bog zaista spreman da mi pomogne da pobedim svoje mane?
4. Koliko vremena provodim čitajući Svedočanstva u odnosu na druge knjige?
5. Objasni metod kojim nas Bog podstiče da sejemo seme za večni život.