Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 12
Subota, 16. septembar 2017.


ŠIRENJE GLASNOG POKLIČA
„Jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suhu zemlju, izliću Duh svoj na seme tvoje i blagoslov svoj na tvoje natražje.“ – Isaija 44:3.
„Zašto nismo gladni i žedni darova Duha, kad preko Njega primamo silu? Zašto ne govorimo o njima, ne molimo se za njih, ne propovedamo o njima?“ – VIII Svedočanstvo, 23.


Predlažemo da pročitate: I Svedočanstvo, 167-171; VIII Svedočanstvo, 14-25.
Nedelja, 10. septembar
1. UČENJE O OBNOVI PRAĆENO SILOM
a. Koje proročanstvo je od naročitog značaja u pripremi za susret sa Gospodom? Malahija 4:5.
„U ovom veku, pred sam dolazak Spasitelja na oblacima nebeskim, Bog poziva ljude koji će pripremiti jedan narod da opstane u veliki dan Gospodnji.“ – Komentari biblijskih tekstova, 424.
b. Kako je Isus svojim učenicima objasnio prvu primenu ovog proročanstva, i kako se to odnosi na naše delo za današnje vreme? Matej 17:11-13.
„Oni koji treba da pripreme put za Hristov drugi dolazak, predstavljeni su vernim Ilijom, kao što je i Jovan došao u duhu Ilijinom da pripremi put za Hristov prvi dolazak. Veliko pitanje o značaju reforme treba pokrenuti i probuditi javno mnjenje. Umerenost u svemu treba povezati sa porukom za naše vreme da bi se narod Božji okrenuo od svog idolopoklonstva – nezasitog popuštanja apetitu, i preterivanju u odevanju i drugim oblastima.“ – III Svedočanstvo, 60.
Ponedeljak, 11. Septembar
2. PRIPREMIMO PUT ZA GOSPODNJI DOLAZAK
a. Koju moćnu poruku je Jovan Krstitelj objavljivao, i zašto je prikladno da i mi radimo na sličan način? Luka 1:16,17; Matej 3:2,8.
„Video je (Jovan Krstitelj) da je njegov narod zaveden, samozadovoljan i da spava u svojim gresima. Čeznuo je za tim da ga probudi za svetiji život. Vest koju mu je Bog dao da objavi trebalo je da ih probudi iz obamrlosti i da ih navede da zadrhte zbog svoje velike bezbožnosti. Pre nego što seme Jevanđelja nađe gde će se ukoreniti moralo se poorati tle srca. Pre nego što potraže isceljenje od Isusa, morali su uvideti opasnost koju za njih predstavljaju rane greha.
„Bog ne šalje glasnike da bi grešnicima laskali. On ne šalje vest mira da bi neposvećene uljuškao u zlokobnu bezbednost. On na savest prestupnika stavlja teške terete i probada dušu strelama ubeđenja.“ – Želja vekova, 82, 83.
b. Kako Ilijina vest treba da obnovi porodični život, i kako je to bilo predskazano u delu Jovana Krstitelja? Malahija 2:13-17; 4:6.
„Jovanu je bila poznata činjenica da Irod namerava da uzme ženu svoga brata, i verno mu je rekao da je to suprotno zakonu.“ – Rani spisi, 165.
c. Šta karakteriše „duh i silu Ilijinu“, i ko danas propoveda ovu vest? I Carevima 18:17,18,21; Otkrivenje 12:17. 
„Mnogi se ne usuđuju da osude bezakonje, da zbog toga ne bi izgubili položaj ili popularnost. Neki opet osuđivanje greha smatraju nedostatkom milosrđa i dobrote. Sluga Gospodnji nikada ne sme dopustiti da se njegova lična osećanja mešaju sa ukorom koji po dužnosti mora da izrekne; jer je pod svečanom obavezom da Reč Božju izloži bez ikakvog straha ili pristrasnosti. Greh se mora nazvati njegovim pravim imenom. Oni koji zbog svoje bezbrižnosti i ravnodušnosti dopuštaju takozvanim pripadnicima Božjeg naroda da obeščašćuju Božje ime, biće poistovećeni sa prestupnikom – u nebeskim knjigama biće obeleženi kao saučesnici u njegovim zlim delima.“ – The Signs of the Times, April 21, 1881.
Utorak, 12. septembar
3. ZAVRŠNO DELO 
a. U čemu se ogleda hitan poziv za sadašnje vreme? Otkrivenje 14:6-13; 18:1-4.
„Pri završetku dela Božjeg na zemlji ponovo će biti uzdignuta zastava Njegovog zakona. Lažna vera može preovlađivati, bezakonje se može umnožiti, ljubav mnogih ohladneti, krst Golgote biti izgubljen iz vida; mrak može kao dah smrti obavijati svet, ljudi mogu svim silama ustati protiv istine, mogu se kovati mnogobrojne zavere da bi se savladao narod Božji – ali će u času najveće opasnosti Bog Ilijin pokrenuti ljudska oruđa da objave vest koja se neće moći ućutkati. U prenaseljenim gradovima, u mestima u kojima su ljudi najviše govorili protiv Boga, čuće se glas strogog ukora. Ljudi koje je Bog naimenovao smelo će osuđivati savez crkve sa svetom. Oni će ozbiljno pozivati ljude da odbace ljudsku ustanovu i da praznuju istinsku subotu.“ – Proroci i carevi, 127.
b. Šta uvek mora biti vidljivo u našem govoru i životu? Jovan 1:29; 14:12; II Korinćanima 4:5-7.
„Poslednji zraci milosrđa, poslednja poruka milosti koju treba objaviti svetu, predstavlja otkrivanje Njegovog karaktera, punog ljubavi. Božja deca treba da manifestuju Njegovu slavu. Svojim životom i karakterom oni treba da otkriju šta je sve milost Božja učinila za njih.
„Blistave zrake Sunca pravde treba odsjajivati u dobrim delima – u rečima istine i svetim postupcima.“ – Christ's Object Lessons, 380.
c. Kako će Božje delo konačno biti završeno? Zaharija 4:6; Isaija 28:21.
„Gospod će u ovom poslednjem vremenu raditi velikom merom izvan uobičajenog, na način koji će se suprotiti ljudskim zamislima.“ – Evangelizam, 96.
Sreda, 13. septembar
4. KAKO DA PRIMIMO OSVEŽENJE
a. Šta moramo razumeti o ključnoj osobini, neophodnoj za iskustvo primanja Svetog Duha u Njegovoj punini u sili poznog dažda? Isaija 57:15.
„Među nama biće onih koji će uvek želeti da imaju kontrolu nad Božjim delom, pa čak i da određuju šta treba da se radi, dok delo ide pod rukom anđela koji se u vesti koju treba uputiti svetu pridružuje trećem anđelu. Bog će upotrebiti načine i sredstva kroz koje će se videti da On uzima konce u svoje ruke.“ – Evangelizam, 96.
„Pojedinci sa jednim talentom mogu da priđu pripadnicima onog društvenog sloja kojima se oni sa dva ili pet talenata ne mogu približiti. I mali i veliki podjednako mogu biti sudovi izabrani da vodu života odnesu nekoj žednoj duši. Neka oni koji propovedaju ne stavljaju svoju ruku ni na najskromnijeg radnika, govoreći: 'Moraš da radiš na ovaj ili onaj način, ili napusti delo.' Ruke k sebi, braćo moja. Pustite svakoga neka se u svom delokrugu bori sa svojim oružjem, čineći sve što može da učini u svojoj jednostavnosti. Jačajte i krepite njegove ruke u radu. Nije vreme da farisejski duh kontroliše delo. Neka Bog radi preko koga On hoće. Njegova poruka mora da se objavi.“ – V Svedočanstvo, 436, 437.
b. Zašto će pozni dažd uopšte biti dat, i zašto motivaciju treba da pronađemo u primeru prvih učenika? Dela 1:8; 4:33; Jeremija 30:5-7.
„Treba zapaziti da se Duh izlio na učenike tek kad su se potpuno sjedinili, tek kad su prestali da se bore za najviše mesto. Postali su jednodušni. Sve nesuglasice su bile odstranjene...
„Učenici nisu tražili taj blagoslov samo za sebe. Njih je pritiskao teret za duše...
„Hrišćani treba da odbace sve razmirice i da se predaju Bogu radi spasavanja izgubljenih. Neka se u veri mole za obećani blagoslov i on će doći.“ – VIII Svedočanstvo, 22.
„Kada poruka trećeg anđela preraste u glasni poklič i kad završetak dela bude praćen velikom silom i slavom, pripadnici vernog Božjeg naroda će učestvovati u toj slavi. Osveženi i okrepljeni poznim daždom oni će proći kroz vreme nevolje.“ – I Svedočanstvo, 321.
Četvrtak, 14. septembar
5. ČUDESNI, PREDIVNI REZULTATI!
a. Kakva nam se prilika pruža upravo sada? Titu 2:13; II Korinćanima 6:1,2.
„Braćo moja i sestre, proučite pažljivo predloženi plan, iskoristite svaku priliku da govorite svojim susedima i prijateljima, da im pročitate ponešto iz knjiga koje sadrže sadašnju istinu. Pokažite koliko vam je stalo do spasenja duša za koje je Hristos podneo tako veliku žrtvu. 
„U radu za duše koje propadaju pratiće vas nebeski anđeli. Hiljade hiljada, i deset hiljada puta deset hiljada anđela čekaju da sarađuju sa članovima naših skupština na širenju istine kako bi se narod pripremio za Hristov dolazak.“ – IX Svedočanstvo, 131.
b. Opiši čudesne posledice izlivanja Svetog Duha bez mere. Zaharija 8:23; Isaija 44:3,4; 61:11.
„Seme je posejano, a sada će niknuti i doneti rod. Publikacije koje su raznosili misionski radnici izvršile su svoj uticaj, ali su mnogi na koje je istina izložena u tim spisima ostavila dubok utisak bili sprečeni da je potpuno razumeju ili poslušaju. Sada zraci svetlosti svuda prodiru, istina se vidi u svoj svojoj jasnoći, a iskrena Božja deca raskidaju veze koje su ih do sada zadržavale. Porodične i crkvene veze ne mogu više da ih zadrže. Istina im je dragocenija od svega drugog.“ – Velika borba, 543.
Petak, 15. septembar
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Koje paralele postoje između našeg dela i dela proroka Ilije i Jovana Krstitelja?
2. Kako je delo obnove, potrebno u današnje vreme, povezano sa Deset zapovesti?
3. Opiši ukratko karakterne osobine onih koji će primiti pozni dažd.
4. Zbog čega bih ja mogao biti u opasnosti da ne primim to izvanredno preimućstvo?
5. Zašto su rezultati izlivanja poznog dažda toliko prijatni i predivni?