Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 13
Subota, 23. septembar 2017.


OD PONOĆI DO SVITANJA
„Ide Bog naš, i ne ćuti; pred Njim je oganj koji proždire, oko Njega je bura velika.“ – Psalam 50:3.
„Na čelu je Isus kao moćni pobednik. On sada ne dolazi kao 'Bolnik', da ispije gorku čašu sramote i muka, nego kao Onaj koji je pobedio neprijatelja i neba i zemlje... Ljudskim perom nije moguće opisati ovaj prizor, niti um smrtnika može da dočara njegovu veličanstvenost i lepotu.“ – Velika borba, 569.


Predlažemo da pročitate: Velika borba, 548-552, 566-579.
Nedelja, 17. septembar
1. U IŠČEKIVANJU POSLEDNJIH TRENUTAKA...
a. Objasni Hristov plan za nas, u suprotnosti sa sotoninim planom. Luka 22:31; Jovan 9:4.
„Sotona... zna da njegov uspeh zavisi uglavnom od toga koliko će uspeti da misli ljudi odvrati od Isusa i Njegove istine.
„Oni koji žele da budu učesnici u blagodati Spasiteljevog posredovanja ne smeju se ničim dati odvratiti od svoje dužnosti da usavršavaju svetost u strahu Božjem.“ – Velika borba, 429.
„Revnost za Boga nagonila je učenike da s velikom silom svedoče za istinu. Ne treba li da ta ista revnost i naša srca zapali odlučnošću da prenosimo povest o iskupljujućoj ljubavi, o Hristu i Njegovom raspeću? Zar ne treba i danas Duh Božji, kao odgovor na usrdnu i ustrajnu molitvu, da ispuni ljude silom za službu?“ – VIII Svedočanstvo, 24.
„Svaku silu koju nam je Nebo darovalo treba upotrebiti za obavljanje dela koje nam je Gospod odredio za one koji propadaju u neznanju. Opomena treba da odjekne u svim delovima sveta. Ne sme biti nikakvog odgađanja. Istina se mora propovedati u mračnim delovima zemlje. S preprekama se moramo suočiti i moramo ih ukloniti. Treba obaviti veliko delo, i to delo povereno je onima koji poznaju istinu za ovo vreme.“ – The Review and Herald, November 23, 1905.
Ponedeljak, 18. septembar
2. SILA DOSTIŽE VRHUNAC...
a. Šta moramo shvatiti o trostrukom savezu koji ima za cilj da obori Božji zakon na globalnom nivou? Otkrivenje 16:13,14; I Solunjanima 5:3,4.
„Kako se sukob bude proširio na nova područja i misli ljudi budu usmerene na Božji pogaženi zakon, sotona će se uznemiriti. Sila koja prati poruku samo će razbesneti one koji joj se protive. Kler će uložiti gotovo nadljudske napore da zakloni svetlost kako ne bi obasjala njihovo stado. Svim raspoloživim sredstvima nastojaće sprečiti raspravu o ovim pitanjima od životne važnosti. Crkva će pozvati u pomoć jaku ruku građanske vlasti i u tome će se papisti i protestanti ujediniti.“ – Maranatha, 172.
„Dvema velikim zabludama, zabludom o besmrtnosti duše i zabludom o svetosti nedelje, sotona će uspeti obmanuti ljude. Dok prva polaže temelj spiritizmu, druga stvara vezu prijateljstva s Rimom. Protestanti Sjedinjenih Država prvi će preko bezdana pružiti ruku da prihvate ruku spiritizma; posegnuće preko ponora da prihvate ruku rimske sile, i pod uticajem ovog trostrukog saveza ova će zemlja poći stopama Rima u gaženju prava savesti...
„Papisti, protestanti i svetovni ljudi prihvatiće spoljni oblik pobožnosti, ali bez njene sile, i u ovom ujedinjenju videće veličanstveni pokret za obraćenje sveta i početak dugo očekivanog milenijuma.“ – Maranatha, 190.
b. Koje osećanje Psalmiste odzvanja i danas? Psalam 119:126.
„Vreme u kojem živimo izrazito je pokvareno. Verska suzdržanost je odbačena, ljudi odbacuju Božji zakon kao nedostojan njihove pažnje. Prema svetom zakonu pokazuje se neuobičajeni prezir...
„Ljudi sada prelaze graničnu liniju, i Gospod dozvoljava neprijatelju da izvršava svoju volju... Koraci Božji čuće se na zemlji i na moru. Da bi odbranio svoju čast, Bog će suzbiti bezakonje. On će uskoro, vrlo uskoro, odbraniti zahteve svog zakona.“ – The Review and Herald, November 23, 1905.
Utorak, 19. septembar
3. KONAČAN IZLAZ
a. Navedi jedno Isusovo upozorenje koje ima jasnu primenu u našem vremenu – kao znak da je misija uspešno izvršena. Matej 24:15-19. Koje činioce treba da razmotrimo u ovom poslednjem vremenu? Otkrivenje 3:11.
„Sada nije vreme da Božji narod svoju ljubav i pažnju usredsređuje na sabiranja blaga na ovom svetu. Nije daleko vreme kada ćemo, slično prvim Hristovim učenicima, biti primorani da utočište tražimo u pustim i usamljenim skrovištima. Kao što je opsada Jerusalima od strane rimskih armija judejskim hrišćanima bila znak za bekstvo, tako će pretnja silom od strane naše nacije u dekretu kojim se prinudno nameće obavezno svetkovanje papskog dana od odmora biti upozorenje za nas. Tada će doći vreme da napuštamo velike gradove, spremni da napustimo i manje, i da sklonište potražimo u usamljenim i zabačenim mestima među planinama. A sada, umesto da težimo za skupim i raskošnim stanovima, treba da se pripremamo za odlazak u bolju zemlju – u nebeski Hanan. Umesto da svoja sredstva trošimo na zadovoljavanje svojih prohteva, treba da se privikavamo na štednju. Svaki talenat koji nam je Bog pozajmio treba da na slavu Njegovog imena upotrebimo u objavljivanju poslednje opomene ovom svetu. Bog za svoje saradnike još uvek ima zadatak koji oni treba da izvrše u gradovima. Postojeće naše misije moraju se održavati; moraju se takođe otvarati i nove misije. Da bi se taj zadatak uspešno ostvario, potrebni su ne mali izdaci. Neophodni su molitveni domovi gde ćemo zainteresovane moći pozivati da čuju istinu za ovo vreme. Upravo u toj nameri Bog je poverio kapital svojim pristavima. Nemojte da ulaganjem svoje imovine u ovozemaljske poduhvate ometate ovaj rad. Uložite svoj novac tamo gde će on moći da se upotrebi za napredak Božjeg dela. Pošaljite svoje blago pred sobom na nebo.“ – V Svedočanstvo, 439, 440.
b. Usled nevolja koje nas okružuju, na šta Bog želi da usmerimo svoju pažnju? Isaija 26:3,4.
„Mislite na Isusa. On je u svojoj svetinji i nije sam, već okružen desetinama hiljada nebeskih anđela koji čekaju da izvrše Njegove zapovesti. I On im zapoveda da pođu i rade za najslabije svete koji veruju u Boga. Otmenima i priprostima, bogatima i siromašnima osigurana je ista pomoć.“ – The Faith I Live By, 205.
Sreda, 20. septembar
4. ODRŽAVAJMO NAŠ FOKUS
a. Objasni o čemu se zapravo radi u poslednjoj probi – i kako, po rečima apostola Petra, svakodnevno treba da se pripremamo za suočavanje sa njom. Otkrivenje 13:11,15-17; Dela 5:29.
„Doći će vreme kada će ljudi ne samo zabraniti rad nedeljom, već će takođe pokušati da prisile druge da rade subotom, i da izaberu između prihvatanja da svetkuju nedelju i gubljenja slobode i života.“ – The Review and Herald, April 6, 1911.
b. Koja milostiva obećanja otkrivaju nežnu brigu našeg nebeskog Oca u tim časovima kušanja? Psalam 31:19,20; 91:5-7; Isaija 26:20,21.
„Kakve su to odaje u koje se (Božji narod) treba sakriti? One prikazuju Hristovu zaštitu i zaštitu svetih anđela. Božji narod u ovo vreme nije okupljen na jednom mestu. On se nalazi u raznim zemljama u svim delovima sveta. 
„Vidjela sam svete kako napuštaju gradove i sela i združuju se u skupine. Žive na najsamotnijim mestima. Anđeli su im donosili vodu i hranu dok su bezbožnici patili od gladi i žeđi. 
„Tokom noći bio mi je prikazan vrlo upečatljiv prizor. Izgledalo je kao da se radi o velikoj zbrci i sukobima vojski. Gospodnji glasnik stao je ispred mene i rekao mi: 'Pozovi svoje ukućane. Ja ću te voditi; sledi me.' Vodio me je mračnom stazom, prvo kroz šumu, a zatim kroz useke planina i rekao: 'Ovde si sigurna.' Tamo je bilo i drugih koji su bili dovedeni do ovog utočišta. Nebeski vesnik je rekao: 'Vreme nevolje je došlo kao lopov u noći, kako vas je Gospod upozorio.' 
„U vreme nevolje, pred sam Hristov dolazak, pravednike će spasiti služba nebeskih anđela, ali za prestupnike Božjeg zakona neće biti zaštite. Anđeli ne mogu zaštititi one koji zanemaruju jednu od božanskih uredbi. 
„U završnim danima istorije ove zemlje Gospod će silno delovati u korist onih koji su stali na stranu pravednosti.“ – Maranatha, 270.
Četvrtak, 21. septembar
5. ČUDESNO IZBAVLJENJE
a. Koje trezvene misli treba sada da krepe naš um? Marko 8:38; Otkrivenje 22:7,12.
„Mi nestrpljivo čekamo (Gospodnji) dolazak. Moramo biti opasani. Moramo biti sve ono što naziv hrišćanin predstavlja. Moramo živeti u stalnoj zajednici sa Bogom, našim Spasiteljem, prebivajući u Njemu. 
„Hristos ničim nije garantovao da je lako postići savršenstvo karaktera... Hoćemo li onda biti plašljivci i kukavice zbog nevolja s kojima ćemo se suočavati na putu? Nećemo li se suočiti sa njima bez gunđanja i prigovaranja?“ – Manuscript Releases 10, 167.
b. Šta se događa prilikom Isusovog dolaska? Psalam 50:3-6; I Solunjanima 4:16-18.
„Uskoro se ukazuje veliki beli oblak na kome sedi Sin čovečji... Nema jezika koji bi mogao da opiše slavu i sjaj tog prizora. Živi oblak veličanstva i neopisive slave još više se približava zemlji i mi jasno vidimo dragi lik Isusov. On nije više ovenčan trnovim vencem, već kruna slave blista na Njegovoj svetoj glavi...
„Kola sačinjena od oblaka sa svake strane imaju krila a odozdo žive točkove; i kako se kola kreću, točkovi viču: 'Svet' a krila u pokretu odgovaraju: 'Svet.' Sveti anđeli iz pratnje koja okružuje oblak takođe kliču: 'Svet, svet, svet, Gospod Bog Svedržitelj!' A spaseni na oblaku kliču: 'Slava! Aliluja!' Kola se tako uzdižu do svetog grada.“ – Spiritual Gifts 1, 206, 208.
Petak, 22. septembar
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Danas, dok svako živi užurbanim životom, kakvu spletku sprema neprijatelj?
2. Objasni trostruki savez iz Otkrivenja 16. i njegovu globalnu obmanjivačku moć.
3. Iako je ozbiljna poruka o životu na selu počela da se propoveda još oko 1880. godine, u kom trenutku ona postaje apsolutno neophodna za bezbednost vernika?
4. Da li se proba koja je na pomolu odnosi samo na odmaranje nedeljom? Objasni.
5. Na šta treba najpre da usredsredimo svoje misli dok se pripremamo za Isusov dolazak?