Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 14                                                                                              Subota, 30. septembar 2017.


KONAČAN ISHOD
„Šta oko ne vide, i uho ne ču, i u srce čoveku ne dođe, ono ugotovi Bog onima, koji Ga ljube.“ – I Korinćanima 2:9.
„Pokušajte da u svojoj mašti stvorite predstavu o domovini spasenih, ali imajte na umu da će ona biti daleko lepša i divnija nego što i najsmelija mašta može da dočara.“ – Put Hristu, 77, 78.


Predlažemo da pročitate: Velika borba, 584-603; Vaspitanje, 267-274.
Nedelja, 24. septembar
1. SUDBINA PALE PLANETE
a. Šta se događa sa planetom Zemljom pri povratku njenog Tvorca? Isaija 24:1,3,5,6; Jeremija 4:23-26.
„Prilikom Hristovog dolaska nepokajani će biti zbrisani sa lica zemlje – pobijeni duhom usta Njegovih i 'iskorenjeni svetlošću dolaska Njegova'. Hristos će svoj narod povesti u Božji grad i zemlja će, lišena svojih stanovnika, ostati prazna i pusta...
„Cela zemlja će izgledati kao nenaseljena pustinja. Ruševine zemljotresom razorenih gradova i sela, drveće iščupano iz korena, gole stene izbačene iz mora ili same zemlje leže razbacane po njenoj površini.“ – Velika borba, 584.
b. Šta se dešava sa onim koji je izopačio planetu? Otkrivenje 20:1,2.
„Tu će za hiljadu godina biti boravište sotonino i njegovih zlih anđela.“ – Velika borba, 585.
Ponedeljak, 25. Septembar
2. HILJADU GODINA
a. Objasni u kom smislu je sotona svezan na hiljadu godina. Otkrivenje 20:3.
„Ograničen samo na zemlju, (sotona) neće imati pristupa na druge svetove da kuša i uznemirava one koji nikada nisu pali. U tom smislu je on i svezan; nema više nad kim da ispoljava svoju moć. Potpuno mu je onemogućeno da vara i upropašćuje, što je vekovima bila njegova jedina radost...
„Čak i nepokajani će tada biti izvan domašaja sotonine moći. On ostaje sam sa svojim zlim anđelima da posmatra posledice prokletstva prouzrokovanog grehom...
„Hiljadu godina će sotona, lutajući opustošenom zemljom, morati da gleda posledice svoje pobune protiv Božjeg zakona. Za sve ovo vreme on će strašno patiti.“ – Velika borba, 585, 586.
b. Koji zadatak u nebu vrše spaseni svih naraštaja koji će biti uzneti na nebo, u susret Hristu? Otkrivenje 20:4,6; I Korinćanima 6:2,3.
„Zajedno sa Hristom (sveti) će suditi nepokajanima, upoređujući njihova dela sa Biblijom kao zakonikom, i odlučujući o svakom pojedincu prema njegovim delima učinjenim u ovom životu...
„I sotoni i njegovim zlim anđelima sudiće Hristos i Njegov narod.“ – Velika borba, 587.
c. Nakon isteka hiljadu godina, na koje mesto na zemlji se sa neba spuštaju Hristos i Novi Jerusalim? Zaharija 14:4,9; Otkrivenje 21:1,2.
„Kad se Novi Jerusalim u svoj svojoj velelepnosti i blistavom sjaju spusti sa neba, biće postavljen na mesto očišćeno i pripremljeno za to, i Hristos će sa svojim narodom i anđelima ući u taj Sveti grad.“ – Velika borba, 589.
d. U kakvom raspoloženju ustaje narod u vaskrsenju nakon hiljadu godina? Otkrivenje 20:5 (prvi deo),7,8.
Utorak, 26. septembar
3. OBMANA KOJA VODI U PROPAST
a. Objasni sotoninu poslednju obmanjivačku smicalicu, njenu realizaciju i posledice. Otkrivenje 20:9-15; Malahija 4:1.
„Čim nepokajani ponovo ožive i (sotona) na svojoj strani ugleda to bezbrojno mnoštvo, oživeće i njegove nade i on će odlučiti da ne napušta veliku borbu. Pod svoju zastavu on će svrstati sve vojske izgubljenih i pokušaće da uz njihovu pomoć ostvari svoje davnašnje namere. Nepokajani su sotonino roblje. Odbacivši Hrista oni su prihvatili vlast pobunjeničkog vođe. Oni su i sada spremni da prihvate njegove predloge i da izvrše njegove zapovesti. Ali, veran svome pređašnjem lukavstvu i prepredenosti, on za sebe ne priznaje da je sotona, već tvrdi da je zakoniti gospodar sveta kome je nasledstvo bespravno i nasilno oteto. On se svojim obmanutim podanicima prikazuje kao Spasitelj uveravajući ih da ih je njegova moć podigla iz grobova i da ih upravo namerava osloboditi od najsvirepije tiranije. Pošto se Hristovo prisustvo od definitivno nepokajanih udaljilo, sotona čini čudesa da bi podupro svoje tvrdnje. On slabe čini jakima i svojim duhom i energijom inspiriše ih sve. On predlaže da ih povede u borbu protiv tabora svetih i da osvoje Božji grad...
„U strogom vojničkom poretku kreću se zbijeni redovi preko ispucane i neravne površine prema Božjem gradu. Na Hristovu zapovest vrata Novog Jerusalima se zatvaraju, a sotonine vojske opkoljavaju grad i spremaju se za juriš.“ – Velika borba, 589, 590.
„Oganj od Boga silazi s neba. Zemlja se prosto raspada. Oružje skriveno u njenim dubinama izbacuje se na površinu. Iz nastalih provalija koje zjape na sve strane izbija plamen koji sve proždire. I same stene počinju da gore...
„Nepokajani primaju konačno svoju platu na zemlji... Neki će biti uništeni u trenutku, dok će se neki danima mučiti. Svi će biti kažnjeni 'po delima svojim'. Pošto su gresi pravednika preneseni na sotonu, on mora da ispašta ne samo za svoje grehe, nego i za sve one grehe na koje je naveo Božji narod. Njegova kazna će biti neuporedivo veća od kazne onih koje je on obmanuo. I kada budu uništeni svi oni koji su podlegli njegovim obmanama, on će još uvek morati da živi i da se muči. Vatrom koja treba da očisti zemlju konačno će biti uništeni i istrebljeni svi nepokajani, i koren i grane – sotona kao koren greha, a njegovi sledbenici kao grane. Puna kazna za kršenje Božjeg zakona biće primenjena i pravda zadovoljena, a nebo i zemlja posmatrajući sve to priznaće i potvrditi Božju pravednost.“ – Velika borba, 597, 598.
Sreda, 27. septembar
4. SAČUVANI ZA VEČNOST
a. Kako će Bog sačuvati pravednike od ognja koji proždire? Psalam 84:11.
„Dok zemlja bude obavijena vatrom razaranja, pravednici će biti sigurni u Svetom gradu.“ – Velika borba, 598.
b. Koji slavni događaj će biti kruna čišćenja zemlje? Otkrivenje 21:1. 
„Vatrom koja proždire nepokajane zemlja će biti potpuno očišćena. Svaki trag prokletstva biće izbrisan. Nikakav plamen večnog pakla neće podsećati otkupljene na strašne posledice greha.“ – Velika borba, 598, 599.
c. Dok živimo na planeti preplavljenoj patnjama i problemima, gde mi danas treba da tražimo svoj večni dom? II Petrova 3:13; I Korinćanima 2:9.
„Ni najbiranijim rečima ne može se opisati slava neba i Spasiteljeva ljubav koja se ni sa čim ne može uporediti.“ – Rani spisi, 311.
„Bojazan da se na nasledstvo svetih gleda suviše u materijalnom smislu, navelo je mnoge na duhovno ili nematerijalno predstavljanje onih istina koje nas upućuju na posmatranje nove zemlje kao svog doma. Hristos je uveravao svoje učenike da odlazi da pripremi stanove za njih. Oni koji prihvataju učenja Božje Reči neće biti u potpunom neznanju u pogledu nebeskog prebivališta. “ – The Story of Redemption, 430.
d. Kako divno Jovan opisuje novu zemlju? Otkrivenje 21:3,4; 22:1-5.
„Tamo su večno žuboreći potoci, bistri kao kristal, pored kojih lelujavo drveće baca svoje prijatne senke na staze pripremljene za iskupljenike Gospodnje. Tamo se prostrane ravnice postepeno i blago nastavljaju u divne brežuljke, a Božje gore uzdižu svoje uzvišene vrhove. Na ovim tihim ravnicama, pokraj tih potoka i reka večno žive vode, Božji narod koji je na ovom svetu tako dugo bio samo došljak i putnik u prolazu, naći će konačno svoj dom.“ – Velika borba, 600.
Četvrtak, 28. septembar
5. VEČNA RADOST
a. Šta će biti ponovo uspostavljeno na novoj zemlji? Isaija 35:5-10; 65:25. Kako je opisan život na nebu?
„Zapazila sam i jedan travnjak sa neobičnom travom veličanstvenog izgleda; trava je sveže zelena sa srebrnasto zlatnim odbleskom i dostojanstveno se povija u slavu Isusa kao Cara nad carevima. Zatim nailazimo na jednu oblast punu životinja svih vrsta: lav, jagnje, leopard i vuk – svi žive u savršenom miru i slozi.“ – Rani spisi, 19.
„Surova (bića) će postati nežna, a plašljiva puna poverenja.“ – Vaspitanje, 269.
b. Ko će biti centar svega što se bude dešavalo u večnosti, i kako će to biti priznato? Zaharija 13:6; Otkrivenje 7:15-17; 5:13.
„Nikakav plamen večnog pakla neće podsećati otkupljene na strašne posledice greha. Ostaće samo jedan podsetnik. Naš Spasitelj će uvek nositi ožiljke svoga raspeća.“ – The Spirit of Prophecy 4, 489.
„I godine večnosti, kako budu odmicale, donosiće im sve bogatija i sve veličanstvenija otkrića o Bogu i Hristu. Uporedo sa tako stečenim znanjima, uvećavaće se i njihova ljubav i strahopoštovanje prema Bogu, kao i njihova sreća. Ukoliko ljudi budu više znali o Bogu utoliko će biti veće njihovo divljenje Njegovom karakteru...
„Velika borba je završena. Greha i grešnika nema više. Cela vasiona je čista. Sve što je Bog stvorio u beskrajnom svemiru ponovo kuca jedinstvenim pulsom harmonije i radosti. Život, svetlost i radost koja dolazi od Onoga koji je sve stvorio nezadrživo teku u sve delove Njegovog prostorno neograničenog carstva. Od najsitnijeg atoma do najvećeg sveta u prostranstvima vasione, sve što živi i što postoji, živa i neživa priroda – sve u svojoj nepomućenoj lepoti i radosti govori da je Bog ljubav.“ – Velika borba, 602, 603.
Petak, 29. septembar
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Zašto je toliko važno da se pripremimo za Hristov skori dolazak?
2. Objasni često pogrešno shvaćenu svrhu milenijuma.
3. Objasni poslednju sotoninu varku i razlog zašto će ljudi biti prevareni. 
4. Šta treba da razumemo o životu na novoj zemlji?
5. Koja će biti tema večnosti, i zašto nju danas treba da cenimo?