Ljubazni! molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. (3 Jovanova 1:2)

Lekcija 5
Subota, 29. jul 2017.


ISUS ZAISTA PONOVO DOLAZI!
„Opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam Ja.“ – Jovan 14:3.
„Jedna od najslavnijih i najveličanstvenijih istina otkrivenih u Bibliji je istina da Hristos ponovo dolazi da veliko delo iskupljenja privede kraju.“ – Velika borba, 262.


Predlažemo da pročitate: Rani spisi, 14-19, 307-309.
Nedelja, 23. jul
1. GLE, ON DOLAZI!
a. Prema Bibliji, kakav će biti Isusov dolazak? Dela 1:11.
„Za učenike je bila najdragocenija činjenica da se Hristos na nebo vazneo u opipljivom obliku kao njihov božanski Učitelj. Isti onaj Isus koji je hodio, razgovarao i molio se sa njima... uzneo se na nebo u ljudskom obliku. Nebeski vesnici uveravali su ih da će taj isti Isus koga su videli kako se uznosi na nebo ponovo doći na isti način na koji se i uzneo. Ova sigurnost je uvek bila, i do kraja vremena će biti, nada i radost svih onih koji istinski ljube Hrista.“ – Spirit of Prophecy 3, 254.
b. Ko će moći da vidi Isusovo pojavljivanje? Otkrivenje 1:7; Matej 24:30.
„Tu će se nalaziti i oni što su Mu se rugali i šibali Ga. Sveštenici i poglavari će se živo sećati prizora u sudnici. Svaka pojedinost će izlaziti pred njih tako živo kao da je ispisana plamenim slovima. Tada će oni što su vikali 'krv Njegova na nas i na decu našu' primiti odgovor na svoju molbu. Tada će ceo svet to znati i razumeti.“ – Želja vekova, 723, 724.
Ponedeljak, 24. jul
2. DIVNA NADA
a. Koja je svrha Isusovog dolaska, i kako naša vera u ovaj divan, nenadmašan događaj treba da utiče na nas? Jovan 14:1-3.
„Oni koji stvarno vole Spasitelja, ne mogu drugačije nego da radosno pozdrave vest utemeljenu na Božjoj Reči, da će Onaj u kome su sjedinjene sve njihove nade u večni život, ponovo doći, ne da bude vređan, prezren i odbačen, kao prilikom svog prvog dolaska, već u sili i slavi, da izbavi svoj narod. Objavljivanje Hristovog dolaska bi i sad trebalo da bude, kao kad su ga anđeli najavili pastirima u Vitlejemu, dobra vest o velikoj radosti. Nema ubedljivijeg dokaza da su se takozvane crkve otpadile od Boga nego što su ogorčenje i neprijateljstvo koje je kod njih izazvala ova Bogom poslata poruka.
„Oni koji ne vole Spasitelja žele da on ostane daleko, i tako rado primaju vest koju nose neverne sluge: 'Neće moj gospodar još zadugo doći' (Matej 24:48). Dok odbijaju da proučavaju Pismo kako bi videli da li je to zaista tako, oni prihvataju svaku bajku koja će Hristov dolazak smestiti u daleku budućnost, ili ga predstaviti u duhovnom smislu, čije ispunjenje se ostvarilo prilikom razorenja Jerusalima, ili pak koji se odigrava u trenutku smrti.“ – The Spirit of Prophecy 4, 216, 217.
b. Opiši sladost ove nade i sa čim ona treba da bude blisko povezana. Filibljanima 3:20,21.
„Istine iz proročanstva vrlo su tesno povezane. Dok ih proučavamo, one čine divan grozd praktične hrišćanske istine. Sve naše propovedi treba jasno da pokažu da mi čekamo, radimo i molimo se za dolazak Božjeg Sina. Njegov dolazak je naša nada. Ova nada treba da prožme sve naše reči i dela, sva naša druženja i odnose.“ – Evangelizam, 171.
„On će one koji su Ga ljubili i čekali ovenčati slavom, čašću i besmrtnošću. Umrli pravednici izaći će iz svojih grobova, a živi će zajedno s njima biti uzneti u oblake na susret Gospodu. Oni će u glasu Isusovom, slađem i nežnijem od svake muzike koja je ikad doprla do uha smrtnika, razumeti reči dobrodošlice: vaša borba je završena.“ – Dela apostola, 24.
Utorak, 25. jul
3. NEOPISIVA SLAVA
a. Koji znak na nebu će nagovestiti Hristov dolazak? Marko 13:26.
„Ubrzo naše oči bivaju privučene pojavom jednog malog crnog oblaka veličine otprilike kao pola čovečje ruke, jer svi znamo da je to znak Sina čovečjeg. Svi u svečanoj tišini posmatramo kako se oblak približuje i postaje sve svetliji i veličanstveniji, da bi se konačno pretvorio u veliki beli oblak. Donja strana mu je kao u plamenu; iznad njega se uzdiže duga.“ – Spiritual Gifts 2, 32.
b. Objasni trostruku slavu Hristovog ponovnog dolaska – imajući na umu mesto gde će se On sresti sa svojim iskupljenima. Hoće li Njegova stopala dotaći zemlju prilikom Njegovog drugog dolaska? Luka 9:26 (poslednji deo); I Solunjanima 4:16,17.
„Na oblaku sedi Sin čovečji. Kosa Mu je bela i u uvojcima se spušta do ramena, a na glavi ima mnogo kruna. Noge su Mu kao oganj razgoreo, u desnoj ruci ima oštar srp, a u levoj srebrnu trubu. Očima koje su kao plamen ognjeni On ispituje svoju decu do dna duše. Pobledela su lica svih okupljenih, a oni koje je Bog odbacio čak i pocrnela. Svaki se glasno pita: 'Ko može opstati? Da li mi je haljina besprekorno čista?' Anđeli prestaju da pevaju i za trenutak vlada grobna tišina dok Isus progovara: 'Opstaće samo oni koji imaju čiste ruke i čisto srce; moja vam je milost dovoljna.' Na te se reči naša lica ponovo oblivaju sjajem, a radost ispunjava svako srce. Anđeli opet i to još glasnije pevaju dok se oblak sve više približuje. Zatim odjekuje srebrna truba dok se Isus okružen ognjenim plamenovima spušta na oblaku. On upire pogled na grobove zaspalih svetih, podiže svoje oči i ruke k nebu i uzvikuje: 'Probudite se! Probudite se! Probudite se! Vi koji spavate u prahu, i ustanite.' Dolazi do snažnog zemljotresa. Grobovi se otvaraju i mrtvi izlaze iz njih odeveni u besmrtnost. Verni, 144000 na broju, kliču 'Aliluja!' dok prepoznaju svoje prijatelje koje je smrt bila otrgla od njih; u istom trenutku mi bivamo preobraženi i 'zajedno sa njima' uzdižemo se 'u susret Gospodu na nebo'. Svi skupa uznosimo se u oblak.“ – Spiritual Gifts 2, 32, 33.
b. Šta je drugačije u Hristovom trećem dolasku, nakon hiljadu godina, u odnosu na Njegov drugi dolazak? Zaharija 14:4. (vidi Rani spisi, 18.)
Sreda, 26. jul
4. SA SILOM I VLAŠĆU
a. Šta će se prilikom Hristovog drugog dolaska dogoditi u prirodi, i zašto? Otkrivenje 6:14; Isaija 24:1-6.
„Bog želi da Njegov narod jasno shvati da će biti pohođen prema svojoj poslušnosti ili prestupu. Zlo i bolesti umnožili su se sa svakim narednim naraštajem. Zemlja je patila pod prokletstvom koje je čovek doneo na nju svojom stalnom neposlušnošću.“ – Spiritual Gifts 4, 123.
„Car nad carevima silazi niz oblake zaogrnut ognjenim plamenom. Nebesa se savijaju kao svitak, zemlja drhti pred Njim, a svaka planina i svako ostrvo pokreću se sa svojih mesta.“ – Velika borba, 569.
b. Kako proročanstvo opisuje božanske kazne koje će uskoro doći na svet pri Hristovom dolasku? Isaija 24:17-23.
„Nepokajani gledaju prizor sa strahom i zaprepašćenjem, dok pravednici sa svečanom radošću posmatraju znake svoga oslobođenja. U prirodi izgleda kao da je sve izašlo iz svog uobičajenog reda. Reke prestaju da teku. Mračni, teški oblaci gomilaju se i sudaraju međusobno. Usred razgnjevljenog neba vidi se jedno mesto neopisive slave odakle dopire Božji glas sličan hujanju mnogih voda, govoreći: 'Svrši se' (Otkrivenje 16:17).
„Ovaj glas potresa i nebo i zemlju. Nastaje strašan zemljotres kakav 'nikad ne bi otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje, tako veliko' (Otkrivenje 16:18). Nebo se otvara i ponovo zatvara. Slava Božjeg prestola koja se na momente pokaže izgleda kao sevanje munje. Planine se tresu kao trska na vetru, dok raskomadano stenje pada na sve strane. Čuje se takva grmljavina kao da nailazi strašna oluja. More razjareno besni. Čuje se urlanje uragana kao glasovi demona koji kreću u razaranje. Zemlja se diže i nadima kao morski talasi. Njena površina se raspada, kao da joj i sami temelji izmiču. Čitavi planinski lanci tonu. Nastanjena ostrva nestaju. Morske luke koje su po bezakonju i poroku postale slične Sodomu, nestaju u razbesnelim talasima.“ – Velika borba, 565, 566.
Četvrtak, 27. jul
5. ISPUNJENJE DAVNIH NADA
a. Opiši kako se sveti anđeli raduju sa Isusom pri Njegovom povratku. Juda 14.
„Ogromno, nebrojeno mnoštvo svetih anđela, sa pesmom hvale i nebeskom muzikom, prate Ga (Isusa) na Njegovom putu. Nebeski svod kao da je prepun blistavih bića, 'deset hiljada puta deset hiljada, i hiljade hiljada.' Ljudskim perom nije moguće opisati ovaj prizor, niti um smrtnika može da dočara njegovu veličanstvenost i lepotu.“ – Velika borba, 569.
b. Koji zadatak treba da izvrše sveti anđeli (na osnovu istražnog suda koji će tada već biti završen), i šta će stanovnici zemlje konačno shvatiti? Matej 13:41,49; 25:32; Rimljanima 7:12.
„Arhanđel će uskoro zvukom trube iznenaditi žive i probuditi mrtve. Toga će dana zli biti odvojeni od pravednih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca.“ – Child Guidance, 561.
„Hristos želi da svi razumeju i shvate događaje koji će uslediti Njegovom drugom dolasku. Prizor suđenja odvijaće se pred očima svih nepalih svetova, jer na tom suđenju treba da se opravda Božja vladavina, i da se Njegov zakon istakne i dokaže kao 'svet, pravedan i dobar.' Tada će slučaj svakog pojedinca biti zauvek odlučen, i svakome će biti izrečena pravedna presuda. Greh više neće izgledati tako privlačan, nego će biti shvaćen u svoj njegovoj odvratnosti i grozoti. Svako će u potpunosti shvatiti kakav je u stvari bio njegov odnos prema Bogu i prema bližnjima.“ – The Review and Herald, September 20, 1898.
Petak, 28. jul
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Objasni koje grupe ljudi će biti svedoci Hristovog ponovnog dolaska.
2. Zašto Hristos ponovno dolazi, i na kakvo razmišljanje treba da nas nagna taj događaj?
3. Zašto treba da znamo da li će Hristova stopala dotaći zemlju ili ne?
4. Na koji način će veliki preokret u stvaranju biti povezan sa Božjim moralnim zakonom?
5. Budući da je ovaj radostan ali i svečan događaj pred nama, čega treba da budemo svesni?

Lekcija 6
Subota, 5. avgust 2017.


SA SILOM I SLAVOM VELIKOM
„I reći će se u ono vreme: Gle, ovo je Bog naš, Njega čekasmo, i spašće nas; ovo je Gospod, Njega čekasmo; radovaćemo se i veselićemo se za spasenje Njegovo.“ – Isaija 25:9.
„Crni preteći oblaci, koji su prekrivali nebeski svod, razilaze se i oni (Božji narod) kao nekada Stefan, netremice gledaju u nebo, zapažajući slavu Božju i Sina čovečijeg kako sedi na svome prestolu.“ – Velika borba, 565.


Predlažemo da pročitate: Velika borba, 422-426, 569-573.
Nedelja, 30. jul
1. STRAŠAN JAUK
a. Kada Hristos dođe, u čemu će se otkriti strah koji će naići na one koji su prezreli Njegov dar spasenja? Otkrivenje 6:15-17; Naum 2:10.
„One koji su odbacili Božju milost obuzima strah večnog očajanja.“ – Velika borba, 569.
„Kad nepokajani budu primorani da gledaju Onoga koji je svoje božanstvo zaodenuo ljudskom prirodom, i koji tu odeću još uvek nosi, njihova zbunjenost i pometnja biće neopisive. Krljušt će otpasti sa njihovih očiju, i oni će ugledati što dotada nisu videli. Shvatiće šta su mogli imati da su prihvatili Hrista i da su iskoristili mogućnosti koje su im bile pružene. Uvideće da je zakon koji su tako prezrivo odbacili uzvišen kao i sam Božji presto. Uvideće da i sam Bog ukazuje poštovanje svome zakonu.“ – Komentari biblijskih tekstova, 631.
b. Šta će se zapravo dogoditi sa njima, i zašto? II Solunjanima 1:7-10; 2:8.
„Svetlost slave Božje, koja pravednicima daje život, ubiće bezbožnike.“ – Želja vekova, 87.
Ponedeljak, 31. jul
2. SPECIJALNO VASKRSENJE
a. Među svima koji su kroz istoriju otišli u grob verujući u Boga, koja grupa vernika će već biti vaskrsnuta, neposredno pre Hristovog dolaska? Otkrivenje 14:12,13; Danilo 12:1,2.
„Tamni, teški oblaci gomilaju se i sudaraju međusobno. Međutim, na jednom mestu zapaža se sjaj neopisive slave odakle dopire Božji glas sličan hujanju mnogih voda, koji potresa i nebo i zemlju. Nastaje strašan zemljotres. Grobovi se otvaraju i oni što su umrli verujući u vest Trećeg anđela i svetkujući subotu ustaju proslavljeni iz svojih grobova i praha koji im je bio postelja, da čuju zavet mira koji će Bog učiniti sa onima što su održali Njegov zakon.“ – Rani spisi, 307.
b. Ko će od nepokajanih vaskrsnuti neposredno pred Hristov dolazak? Matej 26:62-64; Otkrivenje 1:7.
„Oni koji su se rugali Njegovoj (Hristovoj) izjavi da je Sin Božji, sada su zanemeli. Tu je oholi Irod koji se rugao Njegovom carskom imenu i vojnicima koji su Ga ismevali naredio da Ga krunišu za cara. Tu su oni isti ljudi koji su svojim poganim rukama navukli na Njega purpurnu haljinu, na Njegovo sveto čelo stavili trnov venac, a u Njegovu ruku koja se nije opirala stavili potsmevački skiptar i klanjali se pred Njim u bogohulnom ruganju. Ljudi koji su Kneza života tukli i pljuvali, sada se kriju od Njegovog prodornog pogleda i žele da pobegnu od nepodnošljive slave Njegovog prisustva. Oni koji su zabijali klinove u Njegove ruke i noge, vojnik koji Mu je kopljem probio rebra, gledaju ožiljke ovih rana sa strahom i grižom savesti.
„Sa strašnom jasnoćom sveštenici i starešine se opominju događaja na Golgoti.“ – Velika borba, 570, 571.
c. Po čemu se ovo specijalno vaskrsenje razlikuje od vaskrsenja koja se dešavaju na Isusov glas? Jovan 5:28,29. Uporedi sa Danilo 12:2 („svi“ i „mnogi“).
Utorak, 1. avgust
3. NEIZRECIVO DIVLJENJE
a. Šta će biti prva reakcija svih smrtnika – uključujući Božji verni ostatak – dok budu posmatrali dolazak veličanstvenog Tvorca svemira na prestolu i u neopisivoj slavi? Jeremija 30:6.
„Pravednici dršćući uzvikuju: 'I ko može opstati?' (Otkrivenje 6:17). Pevanje anđela prestaje, i neko vreme vlada strahovito ćutanje.“ – Velika borba, 569.
b. Koja prijatna sigurnost brzo pruža utehu onima koji iskreno očekuju pojavljivanje svog Gospoda? II Korinćanima 12:9 (prvi deo). 
„Tada odjekuje glas Spasitelja koji svojima govori: 'Dosta ti je moja blagodat.' Lica pravednika su ozarena, radost ispunjava svako srce; a anđeli, približavajući se sve više zemlji, podižu još više svoj glas i ponovo pevaju.“ – Velika borba, 569.
c. Šta će Hristovi sledbenici reći prilikom ponovnog dolaska Onoga u kome su usredsređene sve njihove nade, i kako to treba da motiviše nas danas? Isaija 25:9.
„Svojim vernim sledbenicima Hristos je bio svakodnevni pratilac i najprisniji prijatelj. Oni su živeli u tesnoj povezanosti i stalnoj zajednici s Bogom. Nad njima se pokazala slava Gospodnja. U njima se ogleda svetlo poznanja slave Božje u licu Isusa Hrista. Sada se oni raduju nepomućenim zracima sjaja i slave Cara nad carevima u veličanstvu i krasoti Njegovoj. Oni su spremni za zajednicu neba, jer im je nebo još ovde bilo stalno u srcu.
„Uzdignute glave, ozareni blistavim zracima Sunca pravde koje će ih najzad ogrejati, radujući se što se približilo izbavljenje njihovo, oni polaze u susret Ženiku, govoreći: 'Gle, ovo je Bog naš, Njega čekasmo, i spašće nas' (Isaija 25:9).'“ – Hristove očigledne pouke, 384.
„Da li se u miru pripremamo za susret sa Spasiteljem, ili smo zadubljeni u svetovne poslove i zadovoljstva? Zar nećemo težiti da budemo u broju onih koji će dočekati Hrista?“ – The Signs of the Times, April 17, 1901.
Sreda, 2. avgust
4. ČASNO NAPUŠTANJE ZEMLJE
a. Opiši divno čudo koje će se dogoditi pri vaskrsenju pravednika. I Korinćanima 15:51-55.
„On (Sin Božji) će pogledati prema grobovima pravednika i zatim, podižući svoje ruke prema nebu uzviknuti: 'Probudite se, probudite se, probudite se, vi koji spavate u prahu, ustanite!' Po svim krajevima zemlje, gde je ikada bilo ljudi, mrtvi će čuti ovaj glas, i oni koji ga budu čuli oživeće.“ – Velika borba, 572.
b. Na koji način je ovo u vezi sa istražnim sudom na kojem su se oni našli dostojni večnosti, i na kakvo razmišljanje to treba da nas navede? I Petrova 4:17-19; Luka 20:35 (prvi deo),36.
„Kad se knjige zapisnika na sudu otvore, pred Bogom će se razotkriti život svakog pojedinca koji je verovao u Isusa. Počevši od onih koji su prvi živeli na zemlji, naš Zastupnik će ići postepeno od pokoljenja do pokoljenja, i završiti sa živima. Svačije ime biće spomenuto, slučaj svakoga pojedinca temeljno ispitan. Neka imena će biti primljena, neka imena odbačena...
„Pored imena onih koji su istinski okajali svoje grehe, pozivajući se u veri na Hristovu krv kao žrtvu pomirenja, biće u nebeskim knjigama zabeleženo oproštenje. Pošto se pronađe da im je karakter usklađen sa voljom Božjom i da su postali učesnici Hristove pravde, njihovi gresi će biti izbrisani, a oni sami proglašeni dostojnima večnoga života.“ – Velika borba, 425.
c. Šta se događa sa pravednicima – onima koji su živi prilikom Hristovog dolaska, kao i sa onima koje će Njegov glas probuditi? I Korinćanima 15:49.
„Na Božji glas oni (živi pravednici) su proslavljeni; sada postaju besmrtni i zajedno sa vaskrslim svetima uznose se u vazduh, na susret svome Gospodu.“ – Velika borba, 572, 573.
Četvrtak, 3. avgust
5. PRVO I DRUGO VASKRSENJE
a. Objasni vreme opšteg vaskrsenja pravednika, i opiši radost koja ga prati. Otkrivenje 20:1-6 (ponovo uporedi sa I Solunjanima 4:16,17).
„Do tog pobedničkog trenutka, kad se oglasi poslednja truba i golema vojska izađe u večnoj pobedi, svi zaspali sveti biće na sigurnom i očuvani kao dragoceni dragulji koje Bog pozna po imenu. Vlašću Spa¬sitelja koji je živeo u njima dok su bili živi, i zato što su sudeonici u božanskoj prirodi, oni su vaskrsnuti iz mrtvih.“ – The Faith I Live By, 185.
b. Razumeli smo da su oni koji su krivi za Hristovo raspeće podignuti u specijalnom vaskrsenju; kada će se ostatak nepokajanih sresti sa svojim Tvorcem pre nego što konačno budu uništeni, i zašto o ovome treba ozbiljno da razmišljamo? I Korinćanima 6:3 (prvi deo); Otkrivenje 20:4,5,12-15. 
„Po isteku hiljadu godina, Hristos se, praćen mnoštvom iskupljenih i hiljadama svetih anđela, ponovo vraća na zemlju. Čim se spusti u svojoj neopisivoj veličanstvenosti On sve mrtve koji su u grob otišli nepokajani poziva da ustanu i čuju svoju konačnu presudu... Kakve li suprotnosti između njih i onih što ustaju u prvom vaskrsenju! Pravednici ustaju zaodeveni besmrtnom mladošću i lepotom. Nepokajani nose na sebi tragove bolesti i smrti.“ – The Faith I Live By, 355.
„Dan za danom Bog iskušava svoj narod. Nadahnuta Reč jasno objavljuje da mi svojim delima odlučujemo o svojoj večnoj sudbini.“ – Manuscript Releases 1, 278.
Petak, 4. avgust
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE
1. Ko će odmah po Hristovom dolasku na oblacima biti pogubljen, i zašto?
2. Ko vaskrsava u specijalnom vaskrsenju, i koja je njegova dvostruka svrha?
3. Da li razmišljam o onome što piše u Isaiji 25:9, ili se nadam da će On odložiti taj trenutak?
4. Zašto se istražni sud mora odigrati pre nego što Isus dođe?
5. Zašto mora proći hiljadu godina pre nego što nepokajani prime svoju konačnu presudu?